Lịch sử giao dịch

STT Ngày tạo Số lượng giao dịch wallet Mô tả chi tiết Loại / Thông tin kiểm tra
0001 02/06/23 09:04:12 0.00126663 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A16479f6dcd5e4b1685714652-2349556106
0002 27/04/23 11:53:35 0.00001100 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A1644aa88fcfc671682614415-418944285
0003 27/04/23 11:52:51 0.00000316 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A1644aa863775a11682614371-3722658217
0004 27/04/23 11:52:36 0.00375009 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A1644aa8540fb291682614356-1397799279
0005 01/12/22 09:06:30 0.00300358 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A163880c26b24791669860390-125016091
0006 14/10/22 05:57:37 0.00024347 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A1634940a1066bb1665745057-1544376473
0007 13/10/22 11:26:53 0.00000047 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A16347938d33e781665635213-2001568670
0008 13/10/22 11:26:50 0.00000065 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A16347938a0b0c51665635210-2494248201
0009 13/10/22 11:26:46 0.00000064 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A163479386ef2961665635206-3625414859
0010 13/10/22 11:26:43 0.00003369 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A163479383d25861665635203-904236181
0011 03/10/22 08:14:10 0.00113036 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A1633ae0222f8101664802850-3506844060
0012 27/09/22 03:26:21 0.00000609 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A16332b3ad37b7e1664267181-1753764695
0013 27/09/22 03:25:59 0.00000009 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A16332b397859401664267159-35553702
0014 27/09/22 03:25:55 0.00000187 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A16332b3935bdf71664267155-2712817157
0015 27/09/22 03:25:51 0.00068426 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A16332b38fb440c1664267151-2898887873
0016 25/08/22 04:41:05 0.00000304 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A1630743b1508681661420465-1333603878
0017 25/08/22 04:40:51 0.00156456 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A1630743a38198b1661420451-2818003064
0018 07/08/22 11:12:47 0.00001876 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A162efe47f8ab361659888767-2628051041
0019 07/08/22 11:11:18 0.00502784 QTE2MmFiNDBhZWViZTk4MTY1NTM5MDM4Mg   Chuyển từ mỏ đào
A162efe426ac2f61659888678-1803169457
0020 18/05/22 01:51:05 0.00394757 QTE2MjdkZjQxZTMxMTUyMTY1MjQyMTY2Mg   Chuyển từ mỏ đào
A162849759af5bc1652856665-2879215637
0021 19/04/22 08:37:31 0.00280536 QTE2MjM5ZGNkZDFmZWM0MTY0Nzk1OTI2MQ   Chuyển từ mỏ đào
A1625e125b78cd61650332251-466043508
0022 30/03/22 03:08:05 0.00504767 QTE2MjM5ZGNkZDFmZWM0MTY0Nzk1OTI2MQ   Chuyển từ mỏ đào
A162440fe5232ef1648627685-4280859808
0023 08/09/21 07:48:39 -0.37200000 QTE2MTMyMjhmM2QwOGZiMTYzMDY3NzIzNQ   Phí dịch vụ
A16138086775f831631062119-2907224029
0024 08/09/21 07:48:39 31.00000000 QTE2MTMyMjhmM2QwOGZiMTYzMDY3NzIzNQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16138086776d0a1631062119-2509805985
0025 08/09/21 07:47:38 31.37266206 QTE2MTMyMjhmM2QwOGZiMTYzMDY3NzIzNQ   Chuyển từ mỏ đào
A16138082ad6b381631062058-967291209
0026 05/09/21 09:52:03 -0.07200000 QTE2MTMyMjhmM2QwOGZiMTYzMDY3NzIzNQ   Phí dịch vụ
A1613430d3841e41630810323-469328349
0027 05/09/21 09:52:03 6.00000000 QTE2MTMyMjhmM2QwOGZiMTYzMDY3NzIzNQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1613430d3851c51630810323-1478013883
0028 05/09/21 09:51:42 5.81690300 QTE2MTMyMjhmM2QwOGZiMTYzMDY3NzIzNQ   Chuyển từ mỏ đào
A1613430be5913f1630810302-2579625587
0029 04/09/21 10:49:19 -0.10800000 QTE2MTMyMjhmM2QwOGZiMTYzMDY3NzIzNQ   Phí dịch vụ
A16132ecbf131db1630727359-1553206497
0030 04/09/21 10:49:19 9.00000000 QTE2MTMyMjhmM2QwOGZiMTYzMDY3NzIzNQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16132ecbf13e381630727359-2167030557
0031 04/09/21 10:49:02 9.66083000 QTE2MTMyMjhmM2QwOGZiMTYzMDY3NzIzNQ   Chuyển từ mỏ đào
A16132ecae915341630727342-3097985548
0032 03/09/21 03:56:34 -0.07200000 QTE2MTJjZDNhZTliODI1MTYzMDMyNzcyNg   Phí dịch vụ
A16131e342223da1630659394-1331689507
0033 03/09/21 03:56:34 6.00000000 QTE2MTJjZDNhZTliODI1MTYzMDMyNzcyNg -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16131e342233041630659394-3967394393
0034 03/09/21 03:56:21 5.58705500 QTE2MTJjZDNhZTliODI1MTYzMDMyNzcyNg   Chuyển từ mỏ đào
A16131e335567ab1630659381-3353095163
0035 02/09/21 10:41:50 -0.14400000 QTE2MTJjZDNhZTliODI1MTYzMDMyNzcyNg   Phí dịch vụ
A1613047feb2bb31630554110-3622819149
0036 02/09/21 10:41:50 12.00000000 QTE2MTJjZDNhZTliODI1MTYzMDMyNzcyNg -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1613047feb383d1630554110-502503553
0037 01/09/21 08:51:31 12.67863700 QTE2MTJjZDNhZTliODI1MTYzMDMyNzcyNg   Chuyển từ mỏ đào
A1612edca36a3341630461091-2524043472
0038 31/08/21 05:03:59 -0.80400000 QTE2MTJjZDNhZTliODI1MTYzMDMyNzcyNg   Phí dịch vụ
A1612dfe8f1d6791630404239-3439625746
0039 31/08/21 05:03:59 67.00000000 QTE2MTJjZDNhZTliODI1MTYzMDMyNzcyNg -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1612dfe8f1e3451630404239-3968339625
0040 31/08/21 05:03:30 23.96696100 QTE2MTJjZDNhZTliODI1MTYzMDMyNzcyNg   Chuyển từ mỏ đào
A1612dfe72114221630404210-3450468580
0041 30/08/21 10:38:36 1.03582700 QTE2MTJjZDNhZTliODI1MTYzMDMyNzcyNg   Chuyển từ mỏ đào
A1612cfb7cbf5c31630337916-4102776881
0042 30/08/21 07:48:56 43.18338300 QTE2MTJjZDNhZTliODI1MTYzMDMyNzcyNg   Chuyển từ mỏ đào
A1612cd3b8444391630327736-4098005025
0043 28/08/21 08:57:55 -0.16800000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Phí dịch vụ
A1612a40e36b2471630159075-3108422342
0044 28/08/21 08:57:55 14.00000000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1612a40e36c19d1630159075-3009100076
0045 28/08/21 08:57:36 14.70247700 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Chuyển từ mỏ đào
A1612a40d0da4771630159056-3578841502
0046 27/08/21 09:07:52 -0.40800000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Phí dịch vụ
A1612848f89a9b71630030072-1448986264
0047 27/08/21 09:07:52 34.00000000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1612848f89b85e1630030072-1013376471
0048 27/08/21 09:07:36 34.18209600 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Chuyển từ mỏ đào
A1612848e84c4ec1630030056-3833182476
0049 24/08/21 02:59:07 -0.25200000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Phí dịch vụ
A16124a6cbb61b71629791947-487816149
0050 24/08/21 02:59:07 21.00000000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16124a6cbb6f921629791947-500236547
0051 24/08/21 02:57:51 21.20389600 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Chuyển từ mỏ đào
A16124a67fa7d4c1629791871-319605027
0052 20/08/21 09:35:29 -0.15600000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Phí dịch vụ
A1611fbdb1801ae1629470129-66956096
0053 20/08/21 09:35:29 13.00000000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1611fbdb180cf41629470129-3780634658
0054 20/08/21 09:35:13 13.52227500 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Chuyển từ mỏ đào
A1611fbda1cd2091629470113-3679709476
0055 19/08/21 09:39:24 -0.24000000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Phí dịch vụ
A1611dc45c747391629340764-3207410026
0056 19/08/21 09:39:24 20.00000000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1611dc45c754951629340764-462687870
0057 19/08/21 09:39:11 19.52882100 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Chuyển từ mỏ đào
A1611dc44f892791629340751-1966811887
0058 18/08/21 08:51:25 -0.60000000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Phí dịch vụ
A1611c679db14271629251485-553653917
0059 18/08/21 08:51:25 50.00000000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1611c679db21d41629251485-171767811
0060 18/08/21 08:50:48 51.40539000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Chuyển từ mỏ đào
A1611c6778e03561629251448-368622942
0061 17/08/21 10:03:01 -0.86400000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Phí dịch vụ
A1611b26e51fb631629169381-3667768494
0062 17/08/21 10:03:01 72.00000000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1611b26e5211b01629169381-522477344
0063 17/08/21 10:02:11 72.51218400 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Chuyển từ mỏ đào
A1611b26b379cc21629169331-3342714682
0064 15/08/21 09:52:46 -0.49200000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Phí dịch vụ
A161192a3e1cfb01629039166-1423087690
0065 15/08/21 09:52:46 41.00000000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A161192a3e1df001629039166-3579010436
0066 15/08/21 09:52:28 41.78441300 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Chuyển từ mỏ đào
A161192a2ce7d931629039148-3061343988
0067 15/08/21 10:24:34 -0.22800000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Phí dịch vụ
A1611888f224b021628997874-1990577208
0068 15/08/21 10:24:34 19.00000000 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1611888f225b1e1628997874-1900111980
0069 15/08/21 10:24:15 19.33217400 QTE2MTE3NThkNTRhZGY4MTYyODkyMDAyMQ   Chuyển từ mỏ đào
A1611888dfb60201628997855-3934823831
0070 13/08/21 09:13:12 -0.36000000 QTE2MTE0ODg4YzE0NDMxMTYyODczNTYyOA   Phí dịch vụ
A16115d5383ae961628820792-1888326005
0071 13/08/21 09:13:12 30.00000000 QTE2MTE0ODg4YzE0NDMxMTYyODczNTYyOA -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16115d5383bd3b1628820792-2178244099
0072 13/08/21 09:12:42 31.19728800 QTE2MTE0ODg4YzE0NDMxMTYyODczNTYyOA   Chuyển từ mỏ đào
A16115d51a8d6611628820762-2112480802
0073 12/08/21 09:05:14 -0.37200000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Phí dịch vụ
A1611481dac73b61628733914-1863993923
0074 12/08/21 09:05:14 31.00000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1611481dac858d1628733914-2766956970
0075 12/08/21 09:04:58 31.42958000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Chuyển từ mỏ đào
A1611481ca0c6a51628733898-3001485705
0076 11/08/21 09:08:19 -0.40800000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Phí dịch vụ
A16113d9d3957f01628690899-1112523676
0077 11/08/21 09:08:19 34.00000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16113d9d3966421628690899-2667088857
0078 11/08/21 09:07:55 34.59071400 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Chuyển từ mỏ đào
A16113d9bb0a5ed1628690875-4039108572
0079 11/08/21 09:35:42 -0.15600000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Phí dịch vụ
A16113377edcbca1628649342-1219960841
0080 11/08/21 09:35:42 13.00000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16113377eddee71628649342-3234649235
0081 11/08/21 09:35:31 13.27621100 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Chuyển từ mỏ đào
A1611337732c5d71628649331-1682983508
0082 09/08/21 06:49:45 -0.42000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Phí dịch vụ
A161111659bb59e1628509785-902391163
0083 09/08/21 06:49:45 35.00000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A161111659bc7391628509785-1116842968
0084 09/08/21 06:49:32 35.56662800 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Chuyển từ mỏ đào
A16111164c32f8c1628509772-128256759
0085 09/08/21 06:22:42 -0.42000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Phí dịch vụ
A1611067420e9c51628464962-701188575
0086 09/08/21 06:22:42 35.00000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1611067420f8ed1628464962-4027819919
0087 09/08/21 06:22:29 35.25980500 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Chuyển từ mỏ đào
A1611067356081f1628464949-300312952
0088 08/08/21 11:30:54 -0.09600000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Phí dịch vụ
A1610f5dfee55601628397054-2709479078
0089 08/08/21 11:30:54 8.00000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1610f5dfee65211628397054-343161116
0090 08/08/21 11:30:43 7.79419300 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Chuyển từ mỏ đào
A1610f5df34afc91628397043-2317829054
0091 06/08/21 09:17:37 -0.34800000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Phí dịch vụ
A1610d448140f561628259457-1149409519
0092 06/08/21 09:17:37 29.00000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1610d448141d471628259457-3551316265
0093 06/08/21 09:17:12 28.92347000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Chuyển từ mỏ đào
A1610d4468359dd1628259432-2312463477
0094 06/08/21 04:18:56 -0.24000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Phí dịch vụ
A1610cfe807d7c21628241536-3502101156
0095 06/08/21 04:18:56 20.00000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1610cfe807e8b71628241536-2096999795
0096 06/08/21 04:18:37 20.41458600 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Chuyển từ mỏ đào
A1610cfe6df244e1628241517-806227085
0097 05/08/21 05:52:58 -0.10800000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Phí dịch vụ
A1610bc30ae97781628160778-3698025081
0098 05/08/21 05:52:58 9.00000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1610bc30aea6e51628160778-949025070
0099 05/08/21 05:52:43 9.82532200 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Chuyển từ mỏ đào
A1610bc2fbbe84e1628160763-963486891
0100 05/08/21 07:50:00 -0.04800000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Phí dịch vụ
A1610b35b8c5fb71628124600-536305964
0101 05/08/21 07:50:00 4.00000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1610b35b8c6dea1628124600-292532045
0102 05/08/21 07:49:46 3.74464800 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Chuyển từ mỏ đào
A1610b35aacbe8e1628124586-2579532696
0103 03/08/21 06:34:08 -0.03600000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Phí dịch vụ
A1610929b0ab9441627990448-4067429662
0104 03/08/21 06:34:08 3.00000000 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1610929b0ac7881627990448-632278766
0105 03/08/21 06:33:56 3.34918100 QTE2MTA3Y2ZkZDYyYTZlMTYyNzkwMTkxNw   Chuyển từ mỏ đào
A1610929a4ee0571627990436-1559874675
0106 02/08/21 05:24:09 -0.51600000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Phí dịch vụ
A16107c7c94b7a41627899849-4132052225
0107 02/08/21 05:24:09 43.00000000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16107c7c94c7341627899849-4032211644
0108 02/08/21 05:23:50 43.79492600 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Chuyển từ mỏ đào
A16107c7b6f223f1627899830-2427606063
0109 01/08/21 08:23:48 -0.63600000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Phí dịch vụ
A16106a0642be1c1627824228-121663417
0110 01/08/21 08:23:48 53.00000000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16106a0642cf0c1627824228-605211257
0111 01/08/21 08:23:21 53.13945100 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Chuyển từ mỏ đào
A16106a04940c601627824201-1339600849
0112 31/07/21 01:24:19 -0.04800000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Phí dịch vụ
A16104ec93d4a8d1627712659-2933628451
0113 31/07/21 01:24:19 4.00000000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16104ec93d59961627712659-4277754235
0114 31/07/21 01:24:04 4.14158700 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Chuyển từ mỏ đào
A16104ec849514c1627712644-1760836592
0115 30/07/21 05:48:34 -0.09600000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Phí dịch vụ
A16103d90219c881627642114-3287526118
0116 30/07/21 05:48:34 8.00000000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16103d9021ad741627642114-834670286
0117 30/07/21 05:48:19 8.33090200 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Chuyển từ mỏ đào
A16103d8f35dbe31627642099-1112831251
0118 30/07/21 11:48:27 -0.04800000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Phí dịch vụ
A16103849be1c571627620507-533642473
0119 30/07/21 11:48:27 4.00000000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16103849be2e141627620507-3635064461
0120 30/07/21 11:47:54 4.22329100 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Chuyển từ mỏ đào
A16103847a0a8891627620474-2103059290
0121 30/07/21 10:02:49 -0.09600000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Phí dịch vụ
A161036bd92aed31627614169-3244907249
0122 30/07/21 10:02:49 8.00000000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A161036bd92be2f1627614169-1633447297
0123 29/07/21 11:19:16 7.46597400 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Chuyển từ mỏ đào
A16102d50449f061627575556-3372041301
0124 29/07/21 07:25:39 -0.26400000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Phí dịch vụ
A161029e434df5b1627561539-3785147190
0125 29/07/21 07:25:39 22.00000000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A161029e434f12d1627561539-3183373773
0126 29/07/21 07:25:07 22.47396500 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Chuyển từ mỏ đào
A161029e23198991627561507-1986137553
0127 29/07/21 03:32:02 -0.07200000 QTA2MGVmZjM5MjVjMDFkMTYyNjMzODE5NA   Phí dịch vụ
A1610267827b58a1627547522-3981563697
0128 29/07/21 03:32:02 6.00000000 QTA2MGVmZjM5MjVjMDFkMTYyNjMzODE5NA -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1610267827c6111627547522-3402365794
0129 29/07/21 03:31:43 -0.07200000 QTA2MGVmZjM4ZDRkM2RjMTYyNjMzODE4OQ   Phí dịch vụ
A16102676f997a81627547503-3001796622
0130 29/07/21 03:31:43 6.00000000 QTA2MGVmZjM4ZDRkM2RjMTYyNjMzODE4OQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16102676f9a7a21627547503-1294051133
0131 29/07/21 03:31:10 -0.10800000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Phí dịch vụ
A16102674ebdc411627547470-4063114096
0132 29/07/21 03:31:10 9.00000000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16102674ebea5b1627547470-3150080325
0133 29/07/21 03:30:55 8.93906800 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Chuyển từ mỏ đào
A16102673f10aa31627547455-2522974840
0134 29/07/21 03:27:45 -9.84000000 QTA2MGVmZjM4ZDRkM2RjMTYyNjMzODE4OQ   Phí dịch vụ
A16102668182b451627547265-2962992817
0135 29/07/21 03:27:45 820.00000000 QTA2MGVmZjM4ZDRkM2RjMTYyNjMzODE4OQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16102668183a731627547265-89904232
0136 29/07/21 03:26:23 -96.00000000 QTA2MGVmZjM4ZDRkM2RjMTYyNjMzODE4OQ   Phí dịch vụ
A16102662f183a91627547183-3430474840
0137 29/07/21 03:26:23 8,000.00000000 QTA2MGVmZjM4ZDRkM2RjMTYyNjMzODE4OQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16102662f191b31627547183-1323656063
0138 29/07/21 03:25:57 -1,080.00000000 QTA2MGVmZjM4ZDRkM2RjMTYyNjMzODE4OQ   Phí dịch vụ
A16102661528f591627547157-613337246
0139 29/07/21 03:25:57 90,000.00000000 QTA2MGVmZjM4ZDRkM2RjMTYyNjMzODE4OQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16102661529cb61627547157-2256282046
0140 29/07/21 03:24:42 -0.38400000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Phí dịch vụ
A1610265ca7e7491627547082-2198972502
0141 29/07/21 03:24:42 32.00000000 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1610265ca7f64d1627547082-4276813802
0142 29/07/21 03:24:26 33.10643300 QTE2MTAyNjI5ZWYwZTY0MTYyNzU0NjI3MA   Chuyển từ mỏ đào
A1610265bad3cc31627547066-2321359265
0143 29/07/21 03:24:13 -0.12000000 QTE2MGZiODUwZjg0NDQxMTYyNzA5NjMzNQ   Phí dịch vụ
A1610265ad5f9161627547053-3803123407
0144 29/07/21 03:24:13 10.00000000 QTE2MGZiODUwZjg0NDQxMTYyNzA5NjMzNQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A1610265ad6071b1627547053-251386767
0145 29/07/21 03:23:13 -0.09600000 QTE2MGVmZmRiZDE5YzAxMTYyNjM0MDc5Nw   Phí dịch vụ
A161026571dda711627546993-2719559764
0146 29/07/21 03:23:13 8.00000000 QTE2MGVmZmRiZDE5YzAxMTYyNjM0MDc5Nw -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A161026571debec1627546993-1461198492
0147 29/07/21 03:22:44 -3.60000000 QTE2MGZiODUwZjg0NDQxMTYyNzA5NjMzNQ   Phí dịch vụ
A161026554409501627546964-3258980066
0148 29/07/21 03:22:44 300.00000000 QTE2MGZiODUwZjg0NDQxMTYyNzA5NjMzNQ -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A161026554418391627546964-1315632364
0149 29/07/21 03:22:23 -2.40000000 QTE2MGVmZmRiZDE5YzAxMTYyNjM0MDc5Nw   Phí dịch vụ
A16102653f35d021627546943-559261655
0150 29/07/21 03:22:23 200.00000000 QTE2MGVmZmRiZDE5YzAxMTYyNjM0MDc5Nw -> QTE2MTAyNjJmMmFhM2YzMTYyNzU0NjM1NA   Thanh toán giao dịch
A16102653f36a861627546943-173766164
0151 29/07/21 06:45:48 298.92216800 QTE2MGZiODUwZjg0NDQxMTYyNzA5NjMzNQ   Chuyển từ mỏ đào
A16101ec2ce53401627515948-4283554867
0152 24/07/21 04:38:11 15.75355700 QTE2MGZiODUwZjg0NDQxMTYyNzA5NjMzNQ   Chuyển từ mỏ đào
A160fbdf83f3a741627119491-1329561830
0153 24/07/21 10:11:31 86.38093800 QTE2MGVmZmRiZDE5YzAxMTYyNjM0MDc5Nw   Chuyển từ mỏ đào
A160fb84e3b856c1627096291-3281107779
0154 20/07/21 05:04:03 108.43795130 QTE2MGVmZmRiZDE5YzAxMTYyNjM0MDc5Nw   Chuyển từ mỏ đào
A160f69f93868751626775443-499084024
0155 16/07/21 03:47:46 12.71097160 QTA2MGVmZjM4ZDRkM2RjMTYyNjMzODE4OQ   Chuyển từ mỏ đào
A160f147b24f1601626425266-2317190248
0156 16/07/21 03:47:04 100,000.00000000 QTE2MGVmZmNiNjJjMDAxMTYyNjM0MDUzNA -> QTA2MGVmZjM4ZDRkM2RjMTYyNjMzODE4OQ Thanh toán thực phẩm   Nhận stock giao dịch
A160f14788031bb1626425224-2736741452
0157 16/07/21 06:53:51 1.86356770 QTE2MGVmZmRiZDE5YzAxMTYyNjM0MDc5Nw   Chuyển từ mỏ đào
A160f0ca8f850611626393231-2406816441
0158 15/07/21 10:31:42 13.85747210 QTE2MGVmZmRiZDE5YzAxMTYyNjM0MDc5Nw   Chuyển từ mỏ đào
A160f054de840ee1626363102-4272387826
0159 15/07/21 04:14:39 5.12893620 QTA2MGVmZjM5MjVjMDFkMTYyNjMzODE5NA   Chuyển từ mỏ đào
A060effc7f5ee3e1626340479-2174639440
0160 15/07/21 03:36:40 1.21198520 QTA2MGVmZjM5MjVjMDFkMTYyNjMzODE5NA   Chuyển từ mỏ đào
A060eff398bce171626338200-302290174