Lịch sử giao dịch

STT Ngày tạo Số lượng Point giao dịch wallet Mô tả chi tiết Loại / Thông tin kiểm tra