Sách trắng

Sách trắng / White paper

Hệ thống GoldData Loyalty Tokenomics được phát hành với số lượng 1.000.000.000.000 (Một ngàn tỷ Tokenomics, tương đương một ngàn tỷ Points ) và được chia ra các giai đoạn phát triển như sau:

Giai đoạn phát triển

Là giai đoạn xây dựng hạ tầng hệ thống, kiến trúc phần cứng, phần mềm công nghệ, phân tích chức năng để cho ra sản phẩm.

Giai đoạn phát triển cộng đồng

GOLDDATA LOYALTY POINT đang trong giai đoạn phát triển cộng đồng, kết nối các đơn vị hợp tác ứng dụng, phát triển các APIs đáp ứng nghiệp vụ thực tế. Giai đoạn này cho phép người dùng tương tác để khai thác. Tỷ lệ khai thác giai đoạn này là cao nhất.

Giai đoạn vận hành khai thác

Hệ thống hoàn chỉnh. Tỷ lệ khai thác giai đoạn này sẽ bị giảm xuống dưới 30% so với tỷ lệ của giai đoạn phát triển cộng đồng.
Giai đoạn này sẽ kéo dài khi phát hành hết > 90% tổng số Stocks của hệ thống sẽ chuyển sang giai đoạn kế tiếp.

Giai đoạn IPO

Phát hành công khai cổ phiếu lần đầu.

Giai đoạn cộng đồng

Hệ thống sẽ phát triển theo luật công ty đại chúng.